Säännöt

2.3.2004 muutos 2017

SUOMEN HENKILÖSTÖRAHASTOT RY:N SÄÄNNÖT

 

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen henkilöstörahastot ry, ja sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi.

 

Tarkoitus ja toiminta

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää henkilöstörahastojen edunvalvontaa ja niiden välistä yhteistoimintaa.

 

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • tekee aloitteita ja antaa lausuntoja henkilöstörahastoja koskevista lainsäädäntöhankkeista ja muista viranomaispäätöksistä niiden valmisteluvaiheessa
 • laatii selvityksiä, järjestää infotilaisuuksia jäsenille ja edistää henkilöstörahastojen tunnettuutta palkitsemismuotona
 • seuraa alan kansainvälistä ja suomalaista kehitystä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia.

 

Jäsenet

4 § 

Yhdistyksellä voi olla varsinaisia ja kannatusjäseniä.

Varsinaiset jäsenet

Yhdistykseen voi liittyä jokainen henkilöstörahastolain mukaisesti rekisteröity henkilöstörahasto, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä. Jäsenyys alkaa, kun hallitus on hyväksynyt jäsenanomuksen ja jäsenmaksu on maksettu.

Kannatusjäsenet

Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen kannatusjäseneksi yksityisen henkilön, säätiön tai muun juridisen henkilön. Kannatusjäsenellä ei ole yhdistyksen kokouksissa ääni- eikä läsnäolo-oikeutta.

 

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.

Hallitus voi erottaa jäsenen, mikäli jäsen on jättänyt jäsenmaksun maksamatta tai toimii vastoin yhdistyksen toimintaperiaatetta tai päätöksiä. 

 

Maksut

5 §

Jäsenen on suoritettava jäsenmaksu, jonka yhdistyksen vuosikokous päättää vuodeksi kerrallaan erikseen varsinaisille ja kannatusjäsenille.

 

Toiminta- ja tilivuosi

6 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

 

Toimielimet

7 §

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen vuosikokous ja hallitus.

 

Vuosikokous

8 §

Vuosikokous pidetään kerran vuodessa helmikuun ensimmäisen ja toukokuun viimeisen päivän välisenä aikana. Kutsu vuosikokoukseen toimitetaan kullekin jäsenelle postitse tai sähköpostitse vähintään neljä viikkoa ennen kokousta. Kukin varsinainen jäsen voi valtuuttaa yhden kokousedustajan. Kullakin jäsenellä on kokouksessa yksi ääni.

Päätökset kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Henkilövaalissa äänten mennessä tasan tulos ratkaistaan arvalla, muissa asioissa päätökseksi tulee se ehdotus, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

Äänestys toimitetaan avoimesti. Vaali toimitetaan kuitenkin suljetuilla lipuilla, mikäli kymmenesosa (1/10) osa läsnä olevista kokousedustajista niin vaatii tai puheenjohtaja niin määrää.

Ylimääräinen kokous pidetään, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa (1/10) osa yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää.

Yhdistyksen vuosikokouksessa

 • Käsitellään yhdistyksen hallituksen laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä vuodelta
 • Käsitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto edellisen vuoden tileistä ja taloudenhoidosta
 • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 • Päätetään jäsenmaksujen suuruus.
 • Päätetään hallituksen jäsenten, sihteerin, toiminnan tarkastajan ja asiamiehen palkkiot
 • Käsitellään ja päätetään toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
 • Vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle
 • Valitaan hallitus sääntöjen 9 § mukaisesti
 • Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatarkastaja tarkastamaan seuraavan kauden hallintoa ja tilejä
 • Käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat.

 

Hallitus

9 §

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) hallituksen jäsentä sekä kullekin jäsenelle yksi henkilökohtainen varajäsen.

Hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että ylimenokauden ensimmäisessä yhdistyksen kokouksessa valitaan puheenjohtaja ja puolet hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä kahdeksi vuodeksi ja varapuheenjohtaja ja loput hallituksen jäsenet varajäsenineen valitaan vuodeksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Hallituksen tehtävänä on

 • Johtaa yhdistyksen toimintaa sääntöjen ja vuosikokouksen päätösten mukaisesti
 • Kutsua koolle yhdistyksen vuosikokous ja valmistella siellä käsiteltävät asiat
 • Huolehtia rahavaroista ja kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistamisesta
 • Hyväksyä ja erottaa jäsenet
 • Edustaa yhdistystä mm viranomaisyhteistyössä
 • Hoitaa tiedotus- ja koulutustoimintaa
 • Pitää yhteyttä eri sidosryhmiin

 

Asiamies

10 §

Hallituksella on mahdollisuus kutsua avukseen asiamies, joka hoitaa hallituksen hänelle erikseen määräämät tehtävät.

 

Nimen kirjoittaminen

11 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä hallituksen määräämän henkilön/henkilöiden kanssa, aina kaksi yhdessä.

 

Sääntöjen muuttaminen

12 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä vuosikokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muutoksesta.

 

Yhdistyksen purkaminen

13 §

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen vuosikokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla johonkin toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.