Säännöt

2.3.2004 muutos 2012

SUOMEN HENKILÖSTÖRAHASTOJEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen henkilöstörahastojen yhdistys r y ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää henkilöstörahastojen edunvalvontaa sekä edistää niiden välistä yhteistoimintaa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

1. tekee aloitteita ja antaa lausuntoja henkilöstörahastoja koskevista lainsäädäntöhankkeista ja muista viranomaispäätöksistä niiden valmisteluvaiheessa;

2. laatii selvityksiä ja järjestää informaatiotilaisuuksia jäsenille

3. seuraa alan kansainvälistä kehitystä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia.

3 § Jäsenet

Varsinaiset jäsenet

Yhdistykseen voi liittyä jokainen henkilöstörahastolain mukaisesti rekisteröity henkilöstörahasto, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet. Jäsenyys alkaa hallituksen hyväksyttyä jäsenen, jäsenmaksun maksamisesta.

Kunniajäsenet

Erityiset ansiot yhdistyksen toimialalla omaava luonnollinen henkilö voidaan kutsua kunniajäseneksi. Kunniajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeudet yhdistyksen tilaisuuksissa ja kokouksissa. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Kunniajäseneksi kutsutaan hallituksen yksimielisesti kannattama henkilö.

Kannatusjäsenet

Kannatusjäseneksi hyväksytään yhdistyksen hallituksen päätöksellä säätiö, luonnollinen henkilö tai juridinen yhteisö, joka on ilmoittautunut hallitukselle ja maksaa kyseisen vuoden kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta, mutta kannatusjäsen voi lähettää edustajansa yhdistyksen jäsentilaisuuksiin.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta. Yhdistyksen varsinainen jäsen, kannatusjäsen taikka kunniajäsen voidaan erottaa yhdistyslain 14§ noudattaen.

5 § Maksut

Jäsenen on vuosittain suoritettava jäsenmaksu, josta yhdistyksen vuosikokous päättää toimintakaudeksi kerrallaan erikseen varsinaisille ja kannatusjäsenille.

6 § Toiminta- ja tilikausi sekä toiminnantarkastus

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

7 § Yhdistyksen organisaatio

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksessa. Vuosikokous valitsee hallituksen, joka tarvittaessa valitsee avukseen yhden tai useamman asiamiehen.

Hallitus huolehtii yhdistyksen kokouksen päätösten toimeenpanosta.

8 § Vuosikokous

Vuosikokous pidetään kerran vuodessa helmikuun ensimmäisen ja toukokuun viimeisen päivän välisenä aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Ylimääräisen kokouksen kutsuminen ja menettely ylimääräisessä kokouksessa määräytyy näiden sääntöjen vuosikokousta koskevien määräysten mukaan.

Kukin varsinainen jäsen valtuuttaa yhden kokousedustajan.

9 § Kutsu vuosikokoukseen

Kutsu vuosikokoukseen toimitetaan kullekin varsinaiselle jäsenelle postitse tai sähköpostitse lähetettynä vähintään neljä viikkoa ennen kokousta.

10 § Menettely vuosikokouksessa

Vuosikokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, minkä jälkeen puhetta johtaa se, jonka saapuvilla olevat jäsenet tarpeen vaatiessa äänestäen siihen tehtävään valitsevat.

Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Henkilövaalissa äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla. Muissa asioissa päätökseksi tulee se ehdotus, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

Äänestys toimitetaan avoimesti. Vaali on kuitenkin toimitettava suljetuilla lipuilla, jos 1/10 osaa läsnä olevista kokousedustajista sitä vaatii tai puheenjohtaja niin määrää.

Kokouksessa valitaan kokouksen sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, hyväksytään kokouksen esityslista ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

11 § Yhdistyksen kokous

Vuosikokouksessa:

1. esitetään hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto toiminnasta edellisen tilikauden aikana sekä edellisen tilikauden tilinpäätös;

2. päätetään edellisen toimintakauden tilinpäätöksen vahvistamisesta; sekä

3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tai mahdollisesti niistä toimenpiteistä, joihin hallituksen ja muiden vastuuvelvollisten edellisen toimintakauden toiminta ja siitä tehty selvitys antavat aihetta;

4. päätetään jäsenmaksun suuruus sekä vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo ja menoarvio;

5. määrätään hallituksen jäsenten, toiminnantarkastajan ja asiamiehen palkkiot;

6. toimitetaan hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden valittavien jäsenten vaali;

7. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varamies tarkastamaan seuraavan toimintakauden hallintoa ja tilejä,

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 § Kokouksen pöytäkirja

Kokouksessa laaditaan pöytäkirja, johon merkitään tehdyt ehdotukset sekä päätökset ja jonka puheenjohtaja allekirjoittaa sekä kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa tarkastaa.

13 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä neljä muuta varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä, jotka valitaan vuosikokouksessa.

14 § Hallituksen kokous ja asioiden käsittely

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan, kutsusta tarvittaessa tai milloin kaksi hallituksen jäsentä sitä pyytää. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä on kokouksessa saapuvilla.

Asiat käsitellään hallituksessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan johdolla noudattaen soveltuvin osin vuosikokouksessa noudatettavaksi määrättyä menettelyä.

15 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

- näiden sääntöjen sekä yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesti hoitaa yhdistyksen asioita ja sen juoksevaa toimintaa

- edustaa yhdistystä viranomaisissa

- hoitaa muut asiat, jotka näiden sääntöjen mukaan eivät kuulu yhdistyksen kokoukselle

16 § Asiamies

Asiamiehenä toimii se, jonka hallitus tarvittaessa tähän tehtävään kutsuu. Asiamiehen tulee avustaa hallitusta asioiden hoidossa sekä huolehtia niistä tehtävistä, jotka hänelle hallituksen päätösten mukaan kuuluvat.

17 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompi kumpi yhdessä hallituksen jäsenen tai asiamiehen kanssa.

18 § Sääntöjen muutos ja yhdistyksen purkaminen

Sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta päättää vuosikokous. Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta katsotaan hyväksytyksi, jos ehdotuksen puolesta on annettu vähintään kaksi kolmasosaa äänestyksessä annetuista äänistä.

Jos yhdistys puretaan, on varat käytettävä purkautumisesta päättävän yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla johonkin toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.