Megatrendit sijoituskohteena

24.6.2021

Megatrendit sijoituskohteena

Megatrendit ovat pitkän aikavälin muutoksia - yleinen kehityssuunta 
Sijoittajan kannattaa olla tietoinen kulloinkin vallitsevista megatrendeistä ja pyrkiä olemaan mukana kehityksessä, riskit ja kuplat huomioiden 
Pitkäjänteiselle sijoittajalle megatrendit tarjoavat kiinnostavia mahdollisuuksia 

 

Megatrendit kertovat ihmiskunnan suunnan. Megatrendi on useista ilmiöistä koostuva yleinen kehityssuunta, laaja muutoksen kaari, joka on aina globaalilla tasolla tapahtuva. Megatrendien kehityksen uskotaan jatkuvan samansuuntaisena. Ilmiöt eivät myöskään ole yllättäviä: ne ovat tuttuja asioita ja muutoksia, jotka tapahtuvat jo nyt ja suurella todennäköisyydellä myös ylihuomenna. Kaikki megatrendit myös linkittyvät toisiinsa, joten asioiden syy-seuraussuhteiden ja yhteen nivoutumisen ymmärtäminen on tärkeää.

Esimerkkejä aikaisemmista megatrendeistä, jotka ovat tulleet jäädäkseen ovat mm. massatuotanto, globalisaatio ja tietotekniikka. 

Megatrendejä on lukuisia, mutta sijoittamisen kannalta on järkevää tunnistaa muutama teema ja keskittyä ymmärtämään niihin liittyvät muutokset mahdollisimman hyvin. Me Index Varainhoidoissa painotamme tällä hetkellä näitä neljää megatrendiä:

 • Ekologiset kestävyysongelmat: siirtyminen ympäristön tilaa ja ihmisten hyvinvointia parantavaan yhteiskuntaan.
 • Teknologia sulautuu kaikkeen
 • Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu
 • Globaali talous ja työelämän rakenteet ovat murroksessa

Olemme tilanteessa, jossa maapallon kantokyky on vakavasti uhattuna resurssien ylikulutuksen takia, sukupuutto uhkaa isoa osaa eläinlajeja, jäteongelma syvenee ja ilmasto lämpenee huomattavan nopeasti. Myös sijoittajien vastuulla on ihmiskunnan elinolojen takaaminen ja luonnon suojelu. Tarvitsemme ekologista jälleenrakennusta, joka tarkoittaa uusiutuviin energialähteisiin investointia, kiertotalouden kehittämistä ja ekologisemman elämäntavan mahdollistamista. Sijoittajilla on suuri valta vaikuttaa, minkä tyyppiset yritykset säilyvät elinkelpoisina ja saavat rahoitusta liiketoiminnalleen. 

Teknologia ei ole enää erillinen osa arkea, vaan käytännössä kaikessa jo mukana. Kehitys on lähtenyt jo 80-luvulta tietotekniikan murroksen myötä ja vauhti vain kiihtyy. Teknologiset innovaatiot ja uudet suunnat avaavat sijoittajille kiinnostavia näkymiä, vaikkakin riskit täytyy myös tiedostaa.  Esimerkkeinä vaikkapa liikenteen sähköistyminen ja kiinteistötekniikan digitalisoituminen. Teknologia mahdollistaa myös uusiutuvien energialähteiden tehokkaan hyödyntämisen ja mm. kiinteistöjen muuttamisen energiaomavaraisiksi.

“Teknologia kehittyy nopeasti ja muuttaa tuotantotapoja ja toimintamalleja. Yhä useampi asia voidaan automatisoida, tuotanto ja toiminta voidaan hajauttaa ja vuorovaikutus voi tapahtua etänä tai virtuaalisessa ympäristössä. Teknologian hyödyntäminen edellyttää entistä enemmän ajatusmallien ja toimintatapojen muuttamista”, kerrotaan Sitran Megatrendit 2020 raportissa.

Teknologioiden kehittymistä kiihdyttää jatkuva kaupungistuminen ja eliniän odotteen pidentyminen. Vuonna 2050 yli 70 % maapallon väestöstä asuu kaupungeissa ja satavuotiaaksi eläminen on jo normaalia. Painopiste siirtyy myös yhä enemmän Aasiaan: vuonna 2050 maailman suurimmista talouksista 6/7:tä on Aasiasta. Eurooppa ja Amerikka menettää nykyistä valta-asemaansa Kiinalle ja Aasian kehittyville maille.

Väestön ikääntymisen lisäksi myös monimuotoistuminen on erityisesti länsimaissa iso murros. Lääketeollisuus ja hyvinvointipalvelut tulevat kehittymään voimakkaasti uusien palveluiden kysynnän lisääntyessä. Vastuullinen sijoittaja ottaa huomioon myös sosiaalisen vastuullisuuden liittyen erilaiseen syrjintään ja vähemmistöjen asemaan. 

Työ ja kuluttaminen ovat myös valtavassa murroksessa. Alustatalous ja erilaiset organisaatiomallit haastavat perinteistä työntekijän ja -antajan suhdetta, osaamista on jokaisen kehitettävä jatkuvasti ja työhyvinvoinnin rooli kasvaa entisestään. Myös talousjärjestelmään kohdistuu enenevässä määrin muutospainetta. Talouskasvu on tapahtunut ja tapahtuu edelleen suuressa määrin ympäristön kustannuksella ja vauraus jakaantuu yhä epätasaisemmin, ei-kestävällä tavalla. Kulutus puolestaan kasvaa edelleen, mutta on myös nähtävissä siirtymää tavaroiden kuluttamisesta kohti palvelujen käytön kasvua. Kulutustottumuksista voi myös tulla yksi väestöä jakava tekijä.

LUE LISÄÄ  ► Nämä ja muut megatrendit löytyvät erittäin mielenkiintoisesta Sitran Megatrendit 2020 tutkimusraportista.

LUE LISÄÄ  ►  Maailman suurimman rahastoyhtiön iShares:n megatrendiraportti: https://www.ishares.com/us/strategies/megatrends

 

Sijoittaminen megatrendeihin

Megatrendeistä kiinnostuneille sijoittajille Index Varainhoito tarjoaa kaksi erillistä sijoitusvaihtoehtoa. Näiden ratkaisujen avulla sijoittajilla on mahdollisuus hyötyä keskeisten megatrendien kehityksestä tulevina vuosina. Molemmissa vaihtoehdoissa on keskeistä laaja hajautus ja kustannustehokas toteutus indeksirahastoilla.

Vastuullinen sijoittaminen

Meillä Index Varainhoidossa vastuullisuus on kaikessa toiminnassamme tärkeä arvo. Olemme sitoutuneet noudattamaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita, jotka käsittelevät ympäristöasioiden, sosiaaliseen vastuuseen liittyvien tekijöiden sekä hallintotapa-asioiden eli niin sanottujen ESG-asioiden huomioon ottamisen sijoitustoiminnassamme.

LUE LISÄÄ  ► Vastuullisuus Index Varainhoidossa

Toteutamme vastuulliset sijoitukset kustannustehokkailla indeksirahastoilla, jotka noudattelevat halutun vastuullisuusindeksin kehitystä. Index vastuullinen -salkku perustuu laajaan maantieteelliseen hajautuksen, mitä täydennetään sijoituksilla kestävän kehityksen megatrendeihin.

 • Puhtaan veden saanti, kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille
 • Luotettava, edullinen, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille
 • Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen
 • Vähähiiliset tai hiilineutraalit yhteiskunnat

Megatrendit

Index megatrendit -salkku rakentuu neljästä keskeisestä megatrendistä    

 • Taloudellisen vallan siirtyminen kehittyville maille
 • Teknologiset innovaatiot
 • Väestörakenteen muutos
 • Kaupungistuminen

Suosittelemme megatrendit -salkkua osaksi asiakkaan sijoitussalkkua, jolloin se täydentää laajasti hajautettua sijoituskokonaisuutta.

Index Varainhoito on riippumaton, indeksisijoittamiseen erikoistunut varainhoitaja.

Teksti: Simo Rahikainen, Index Varainhoito

Kuva: YK, Agenda2030