Johda numeroilla - älä tunteella

5.10.2022

Pitkäjänteinen sijoittaminen perustuu hyvään suunnitteluun, selkeään toteutukseen sekä systemaattiseen seurantaan. Riskienhallinta on keskeisessä roolissa kaikissa vaiheissa. Täten onkin tärkeätä huolehtia, että sijoitussuunnitelma on realistinen ja ajan tasalla. Lisäksi on tärkeätä, että käytännön sijoitustoiminta vastaa kaikissa tilanteissa kirjallista sijoitussuunnitelmaa. Sijoitustoiminnan seurannan osalta huomio kiinnittyy kykyyn löytää ja tulkita salkkuraporteilta olennainen tieto sekä johtaa sijoitustoimintaa ja riskienhallintaa lukujen avulla.

Hyvä suunnittelu

Vastuullinen sijoitustoiminta perustuu kirjalliseen sijoitussuunnitelmaan, jota ylläpidetään ja päivitetään säännöllisesti. Maailma muuttuu ja myös sijoitusmaailma muuttuu, täten suunnitelman säännöllinen päivittäminen on tärkeätä, jotta sijoitustoiminta on linjassa sijoitustoiminnan tavoitteiden kanssa, niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Täten sijoitussuunnitelma on tärkeä työhalu henkilöstörahastojen hallitukselle käytännön sijoitustoiminnan perustaksi.

Sijoitustoiminta on ensisijaisesti riskienhallintaa. Tämä on erityisesti korostunut viime vuosien haasteellisessa ja monin paikoin hyvinkin yllätyksellisessä toimintaympäristössä. Sijoitussuunnitelman tehtävänä on auttaa ennakoinnissa sekä tuoda suuntaviivat ja raamit pitkäjänteiselle ja kurinalaiselle sijoitustoiminnalle. Keskeisenä asiana on määrittää sijoitustoiminnan tarkoitus ja tavoitteet ja tämän pohjalta luoda sijoitusten allokaatio, jolla todennäköisyys saavuttaa nämä olisi mahdollisimman suuri. Omaisuusluokkien (osakkeet, korkosijoitukset ja vaihtoehtoiset sijoitukset) välinen suhde (allokaatio) määrittää suurimman osan sijoitustoiminnan pitkän aikavälin tulevasta arvonvaihtelusta ja on siten yksi suunnittelun tärkeimmistä lähtökohdista.

Selkeä toteutus

Sijoitustoiminnan toteutuksesta voi vastata itse tai sen voi ulkoistaa varainhoitajalle. Lähtökohtaisesti kaikki henkilöstörahastot ulkoistavat varainhoidon, koska rahaston hallituksella ei välttämättä ole riittävästi aikaa ja osaamista sijoitustoiminnan laadukkaaseen toteutukseen. Samalla pystytään selkeämmin määrittelemään roolit ja vastuut hallituksen ja kumppaniksi valittavien varainhoitajien välillä. Hallituksen tehtävänä onkin määritellä kriteerit, miten sijoitustoimintaa toteutetaan käytännössä ja mitkä ovat keskeiset kriteerit kumppanin valinnassa. On tärkeätä muistaa, että sijoitustoiminnan kannalta on kaksi keskeistä asiaa, mihin sijoittaja pystyy vaikuttamaan etukäteen: hajautus ja kustannukset. Tuotto tulee sitten ajan myötä markkinoilta valittujen sijoituskohteiden mukaisesti.

Systemaattinen seuranta

Sijoitustoiminnan säännöllinen seuranta on henkilöstörahaston hallituksen vastuulla. Täten onkin tärkeätä, että kokonaisvarallisuuden kehitystä seurataan säännöllisesti ja systemaattisesti hallituksen toimesta, sekä tunnistetaan mahdolliset riskitekijät ja osataan ajoissa reagoida mahdolliseen riskikuvan muutoksiin. Keskeisenä haasteena voikin olla, että henkilörahastolla ei välttämättä ole selkeätä kokonaiskuvaa sijoitusten arvonkehityksestä tai riskitasosta – etenkin jos sijoituksia on useammassa erilaisessa sijoituskohteessa kohteessa tai useammalla varainhoitajalla.

Säännöllinen raportointi henkilöstörahaston kokonaisvarallisuudesta on tärkeä työkalu hallitukselle, jotta nähdään yhdellä selkeällä raportilla, että onko henkilöstörahaston sijoitustoiminta kirjallisen sijoitussuunnitelman mukaista. Tällöin on tärkeätä seurata mm koko varallisuuden kehitystä, tuottohistoriaa, omaisuuden jakaumaa (allokaatio), sekä mahdollisia riskikeskittymiä. Lisäksi on hyvä seurata, että onko kokonaisvarallisuus käytännössä sijoitussuunnitelman mukainen tai mikä on salkun kokonaistuotto ja miten salkku menestyy suhteessa vastaavan riskitason markkinatuottoon.

Vastuullinen sijoittaminen on tänä päivänä keskeinen ulottuvuus sijoitustoiminnassa, joten jokaisen henkilöstörahaston on tärkeätä määrittää omat vastuulliset sijoittamisen periaatteet kirjallisessa sijoitussuunnitelmassa. Tämä antaa varainhoitajalle raamit ja suuntaviivat sijoitustoiminnan toteuttamiselle näiden periaatteiden mukaisesti. Lisäksi on tärkeätä sisällyttää osaksi raportointia myös vastuullisuusasioiden säännöllinen seuranta.

KIrjoittaja Kalle Anttila on Index Varainhoidon operatiivinen johtaja.